รายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียด

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

– ความหมายของ “ครู”

– จิตวิญญาณความเป็นครู

– หลักการสอนที่ดี

– ความสามารถในการใช้ภาษา

– เจาะเทคนิคกำรทำข้อสอบภาษาอังกฤษ

– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

– การคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

– การเขียนความเรียง

– ศาสตร์พระราชา

– ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข

– มาตรฐานวิชาชีพครู

– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550

– การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)

– การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านการศึกษา)

– ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2559 พร้อมตัวอย่างคำตอบ

– ตัวอย่างข้อสอบจริง ปี พ.ศ. 2560 พร้อมตัวอย่างคำตอบ

– สรุป ข่าวเด่นสถานการณ์ปัจจุบันข่าวไทย และทั่วโลกใน ปี 2560

– เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ สนใจสั่งซื้อได้ ผ่าน Line@ =>  @isheet (อย่าลืม ใส่ @ นำหน้าด้วยนะ)หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/sheet.in.thหรือโทรศัพท์สอบถาม 0634465280เว็บไซต์ www.sheet.in.thหนังสือหมวดเดียวกัน