รายละเอียดเพิ่มเติม


การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่น แต่เพราะตัวของเราเอง

(บุญเกียรติ โชควัฒนา)Whether your work is a success or a failure, it is not because of others, butbecause of yourself.(Boonkiet Chokwatana)คนเป็นจำนวนมากที่เมื่อทำอะไรไม่สำเร็จ   มักชอบโทษผู้อื่นหรือสถานการณ์ว่าเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความล้มเหลว    โดยไม่ค่อยพิจารณา

ว่าตัวเองก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้เกิดความล้มเหลวนั้นทำให้ไม่ได้ใช้ความคิดพิจารณาสาเหตุความล้มเหลวซึ่งเกิดจากตนเอง     ฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะมี

โอกาสล้มเหลวอีกในอนาคต เพราะไม่ได้ทบทวนความผิดพลาดที่เกิดจากการคิด การทำหรือการตัดสินใจของตนเองMany people when they are unsuccessful, they tend to blame othersor the prevailing situations that they believe caused their failure. This in turnprompts them not to think of themselves as being the cause of failure. Hence,these people will have a chance of failing again, because they do not considerthat the mistakes they have made are through wrong thinking, wrong doing orwrong decision making.


หนังสือหมวดเดียวกัน