รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 รายละเอียดหนังสือ :        หนังสือเล่มนี้จะนำท่านเดินทางไปในดินแดนมหัศจรรย์ เพื่อดูถึงกระบวนการเติบโตของมนุษย์ พัฒนาการ และพลังอำนาจในตัว ทำให้มองเห็นภาพการเติบโต พัฒนาการของระบบประสาทมนุษย์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อนไปจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติสมองซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง     รู้ถึงความสามารถของมันในการจดจำ และปรับตัวของมันเองไปจนถึงว่าการเจริญเติบโตและความสามารถของมันนั้นถูกกำหนดชี้นำโดยความรู้สึกจากสัมผัสของร่างการได้อย่างไร ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างภาวะแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน จินตนาการ และความสนุกสนานในการเรียนรู้ของเด็ก

 หนังสือหมวดเดียวกัน