รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายละเอียดหนังสือ : สำหรับผู้บริหาร SME และผู้บริหารยุคใหม่  คำเป็นเครื่องมือสำคัญในการคิด คำสามารถให้มุมมองและวิธีคิดที่หลากหลาย ช่วยเสริมพลังความฉลาดเชิงวจนะ หนังสือหมวดเดียวกัน